Moravian instruments
Vyhledávání
Hlavní menu
Hlavní stránka
Kontakt
Distributoři
Produkty
Galerie
Reference
Pozorování
Ceník
Download
CCD kamery
CCD kamery
Software
SoftwareHlavní stránka  Produkty  Software

SIPS v3.5 uvolněn ke stažení
 V novém SIPS verze 3.5 byla odstraněna řada chyb a přibyla řada vylepšení, inspirovaných zpětnou vazbou od uživatelů. Nové vlastnosti jsou převážně zaměřeny na praktické použití při vědeckém zpracování a analýze snímků. Mezi nejdůležitější opravy patří řešení kompatibility s posledními verzemi ASCOM ovladačů, eliminace problémů způsobených kodeky třetích stran používanými při ukládání video sekvencí apod.

Robustnější (a pohodlnější) astrometrická redukce

Existují určité limity pro to, aby byly dva trojúhelníky byly při sesazování snímků mezi sebou nebo s hvězdným katalogem považovány za shodné. Přednastavená hodnota tohoto limitu shodnosti poměru stran byla 0,001 (0,1%). To je dostatečné pro spolehlivé určení podobnosti vzorů hvězd na snímcích pořízených optikou dostatečně zachovávající tangenciální projekci (nebo na snímcích, na něž byla aplikována korekce deformace pole — viz. dokumentace programu SIPS). Naneštěstí dostatečně dobrá tangenciální projekce není vlastností korektorů pole, ať už koma-korektorů u dalekohledů typu Newton nebo rovnačů sklenutí pole u refraktorů nebo RC soustav.

Zatímco v takovém případě stačí pouze zvětšit tento limit v dialogovém okně Parametry sesazení obrazu a katalogu pokud je pole deformováno a jeho korekce není aplikována, uživatelé ale typicky tento parametr nevyzkouší. Z tohoto důvodu je přednastavená hodnota nově pětkrát větší.

Upozornění:

Hodnota tohoto parametru je uchovávána v konfiguračním souboru, vytvářeném pro každého uživatele. Tedy nová přednastavená hodnota není použita, pokud je v konfiguračním souboru už předešlou verzí programu SIPS zapsána hodnota jiná. V takovém případě je nezbytné tuto hodnotu změnit ručně.

Další parametr, jehož přednastavená hodnota je zvětšena, je velikost prohledávané oblasti katalogu při sesazení. Původní hodnota 1 (jedna velikost zorného pole) zcela vyhovuje, pokud jsou souřadnice středu snímku nastaveny s chybou nepřekračující asi 1/3 zorného pole. Pokud použitá montáž dalekohledu vrací souřadnice s větší chybou, sesazení s katalogem se nemusí povést.

Opět je snadné jen zvětšit počet zorných polí ke zvětšení prohledávané oblasti katalogu, ale pokud to uživatel neudělá, astrometrická redukce selže. Nově přednastavená hodnota je tedy 5. Ale opět platí, že pokud byla tato hodnota uložena do konfiguračního souboru předešlou verzí programu SIPS, musí být zvětšena ručně.

Tip:

Pokud jsou souřadnice středu snímku hodně mimo (o mnohonásobek zorného pole), neostýchejte se tento parametr patřičně zvětšit na 10 i více velikostí pole. Sesazování s katalogem je v programu SIPS velice rychlé a pro software je snadné prohledat větší oblast jestli nebude nalezena shoda.

Zobrazení hvězd z katalogu na snímcích v programu SIPS bylo dříve pouze škálováno a posouváno podle středu pole, pozice katalogových hvězd ale nebyly otáčeny nebo zrcadleny. To nebyl problém, pokud byly zpracovávané snímky natočeny podle konvencí (sever nahoře, východ vlevo). Pokud ale byla použita jiná orientace, zobrazení hvězd z katalogu bylo stěží použitelné i přes to, že astrometrické redukce samozřejmě pracuje korektně nezávisle na orientaci snímku.

Nový SIPS v3.5 používá k zobrazení katalogu všechny transformace včetně rotace a zrcadlení, aby zobrazil nejlepší možné sesazení.

Tyto změny se promítly také do dialogového okna Manuální sesazení snímku s katalogem, kde dva nové ovládací prvky dovolují definici zrcadlení a rotace zobrazených hvězd z katalogu.

Předešlé verze programu SIPS nerozlišovaly mezi binnovanými a nebinnovanými pixely. Pokud byl použit binning, musely být patřičně zvětšeny rozměry pixelu v dialogovém okně Astrometrické informace snímku (např. pro 9 m pixely a 2 × 2 binning bylo nutno definovat velikost pixelů 18 m). SIPS v3.5 zachovává použitý binning s použitím klíčových slov hlavičky FITS XBINNING a YBINNING, takže velikost pixelů zůstává stále stejná aby se korektně spočítala úhlová velikost (případně binnovaných) pixelů.

Upozornění:

Pokud je úhlová velikost pixelu již uložena ve FITS hlavičce nebo podobně pokud je jako velikost pixelu již uložena velikost binnovaných pixelů spolu s binningem, pak mohou být zobrazené hodnoty velikosti pixelů, binningu, úhlové velikosti pixelů a ohniskové vzdálenosti v rozporu. Proto vždy prověřte správnost těchto údajů před astrometrickou redukcí.

Editační prvky pro nastavení binningu byly přidány i do dialogového okna Manuální sesazení snímku s katalogem.

Odstraněné chyby a nové funkce nástroje Fotometrie

Dialogové okno Výběr z otevřených obrazů dovolovalo vybrat snímky pořízené přes daný filtr nebo snímky s danou expoziční dobou, ale nebylo možné vybrat snímky splňující obě podmínky současně (zadaný filtr a expoziční čas). Proto bylo toto dialogové okno přepracováno. Nově není výběr proveden bezprostředně po zvolní řádku v seznamu možností, ale až po kliknutí na tlačítko. Pokud jsou definovány oba filtry, jsou oba použity (musí platit současně). Kterýkoliv filtr může být nastaven na hodnotu <ignorovat> a pak je použitý pouze druhý filtr.

Fotometrický protokol nově v komentářovém řádku obsahuje klíčové slovo „Filter:“, které dovoluje rozlišit barvu dané řady programům použitým pro následné zpracování.

Dialogové okno Fotometrický protokol nově dovoluje ke jménu souboru automaticky přidat datum, čas a jméno filtru. Je čistě otázka osobních preferencí, jestli ukládat protokoly pod stejným jménem do různých adresářů nebo do jednoho adresáře pod různými jmény. V každém případě SIPS nyní dovoluje používat obou variant, takže každý uživatel může zvolit co mu lépe vyhovuje.

Naneštěstí rozsáhlé změny vnitřní organizace výpočetních toků, zavedené v SIPS v3.4.1 k urychlení výpočtů na procesorech AMD Ryzen, (zrychlení bylo více jak dvojnásobné, tedy velice podstatné), obsahovalo synchronizační chybu během sesazování řady snímků. V některých situacích se vnitřní stav poškodil současným přístupem více toků bez řádné synchronizace a SIPS mohl skončit chybou např. při skládání snímků nebo během zpracování fotometrie. Pravděpodobnost této chyby byla vyšší, pokud byl použit procesor s více jádry, ale bez podpory tzv. hyperthreadingu (např. Core i5). Tento problém je ve verzi 3.5 odstraněn.

Další opravený problém způsoboval selhání programu SIPS, pokud fotometrická série obsahovala snímek (nebo snímky), na kterých se nepodařilo nalézt ani jedinou hvězdu (např. snímky exponované během přechodu mraku nebo kompletně saturované snímky apod.) a současně uživatel vybral nějakou hvězdu jako proměnnou, srovnávací nebo kontrolní a poté výběr té samé hvězdy zrušil jejím opětovným označením.

Další opravené problémy

Poloha hvězdárny je definována v nástroji ovládající montáž dalekohledu, ale může být také definována v nástroji Hlavičky nových FITS souborů, aby mohla být poloha zapsána do FITS souborů. Zatímco SIPS interně udržuje všechny úhly v radiánech, ve FITS hlavičkách je poloha zapsána ve stupních. Předešlé verze programu SIPS chybně konvertovaly mezi stupni a radiány v nástroji Hlavičky nových FITS souborů, takže poloha mohla být poškozena.

Poznámka:

By se zamezilo opakovaným převodům mezi stupni a radiány, SIPS nově udržuje polohu v obou jednotkách současně a konvertuje ji pouze jednou při její změně. To odstraňuje možné zaokrouhlovací chyby, které vznikaly při každém otevření nástroje Hlavičky nových FITS souborů.

Předchozí verze programu SIPS zapisovaly do hlavičky FITS souborů mírně jiný expoziční čas u posledního snímku série (pořízeného ze záložky Série nástroje Kamera). Nyní jsou všechny expoziční časy uloženy správně. Navíc SIPS zaokrouhluje expoziční čas to 0,001 s, aby se neuváděla nesmyslně dlouhá desetinná čísla (např. nejkratší expoziční čas astronomických kamer Gx je více jak 100× delší).

SIPS dokáže zapisovat video sekvence, ale používá k tomu funkce operačního systému Windows. Aby si uživatel mohl vybrat jaký kodek chce pro video použít, SIPS enumeruje všechny kodeky instalované na daném počítači. Naneštěstí kodeky jsou dynamické knihovny, připojené k procesu programu SIPS, takže každý problém DLL daného kodeku negativně ovlivňuje i samotný SIPS. Chybová je zřejmě 64 bitová varianta kodeku Logitech, který je instalován spolu s ovladači webových kamer Logitech. Tato chyba způsobovala pseudonáhodné pády 64 bitové verze programu SIPS na počítačích s webovými kamerami Logitech při otevření nástroje Kamera nebo Kontextová kamera (tyto dva nástroje dokáží ukládat video). Řešením je přeskočení konkrétního kodeku Logitech během enumerace (doufáme, že ho žádný uživatel nebude postrádat) a jako druhé opatření je zavedení ošetření výjimky způsobené kodekem během enumerace.

Důležitá chyba byla opravena v 64 bitové verzi programu SIPS. Jedna struktura nebyla řádně inicializována během startu programu SIPS, což mohlo způsobovat selhání procesu okamžitě po spuštění. Zdůrazněme, že tento problém se týkal pouze 64 bitové verze programu SIPS a pravděpodobnost chyby byla nízká. Pokud se SIPS úspěšně spustil, tato chyba jeho práci dále neovlivňovala.

Problémy s kompatibilitou ASCOM ovladačů

Někteří uživatelé narazili na problémy při práci SIPS v3.4.1 na počítačích, kde byla instalována poslední verze 6.3 platformy ASCOM, konkrétně pokud byl připojen ASCOM ovladač dalekohledu. Co zprvu vypadalo jako problém kompatibility mezi verzemi platformy ASCOM, vyústilo jako problém s kompatibilitou souborů .manifest našich ASCOM ovladačů. Tento problém je v SIPS v3.5 odstraněn a SIPS pracuje se všemi ASCOM zařízeními spolehlivě také pod poslední verzí této platformy.

SIPS je volně ke stažení ze sekce Download tohoto www serveru.

 
 | Hlavní stránka | Produkty | 
Moravské přístroje, a.s., Masarykova 1148, Zlín-Malenovice, 76302